Opisy wystąpień

Na jakie wyzwania dotyczące zasobów ludzkich odpowiada Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji?

Przemiany gospodarcze i wiążące się z nimi wyzwania rynku pracy wymuszają zmiany w myśleniu o zawodach, kwalifikacjach, kompetencjach pracowników, a także w podejściu do rozwoju własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W dziesiątkach państw na całym świecie odpowiedzią na te zmiany jest m.in. porządkowanie systemów kwalifikacji z wykorzystaniem ram kwalifikacji. To właśnie funkcjonujący w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i Polska Rama Kwalifikacji (PRK), są przyczynkami do zorganizowania debaty, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Podczas debaty zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
Jak wdrażany jest ZSK?
Co ZSK oznacza dla pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, firm szkoleniowych i samych pracowników?
Czym są Sektorowe Ramy Kwalifikacji i jaką pełnią rolę?

Prelegenci

Robert Boch
Mediator, facylitator, konsultant i trener; Mediatorzy.pl.

Pracuje nad rozwojem komunikacji oraz zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów od końca lat 90-tych. Współpracuje w tych obszarach z uczelniami wyższymi – jako wykładowca, specjalista, prelegent i trener. Autor wielu publikacji  dotyczących rozwiązywania konfliktów i mediacji. Moderuje i facylituje spotkania, od kilkusetosobowych po mniej liczebne prace zespołów roboczych. Absolwent Media & Communication na uniwersytecie w Goeteborgu, tam też studiował Rozwiązywanie Konfliktów. W Polsce pracuje od 2005 roku prowadząc mediacje i szkolenia dla osób prywatnych, organizacji i firm.  Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów, negocjacjach i mediacji, w szczególności w konfliktach organizacyjnych.

Maciej Tauber
ekspert ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki. W Centrum Europejskim UW pełnił również funkcję koordynatora ds. promocji i rekrutacji oraz koordynatora LLP Erasmus. Od kwietnia 2016 r. członek Rady Konsultacyjnej Centrum Europejskiego UW. Od maja 2017 r. członek zarządu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

W Instytucie Badań Edukacyjnych od 2014 r. realizował  zadania specjalisty ds. badań i analiz w ramach pilotażowego wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji, m.in. w zakresie opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Prowadził również analizy w obszarze zagranicznych systemów opisywania kwalifikacji oraz walidacji.

Wojciech Stęchły
ekspert ds. ZSK, asystent w Instytucie Badań Edukacyjnych

Zaangażowany w tworzenie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji od 2011 roku. Współautor raportu referencyjnego, koncepcji i materiałów dotyczących tworzenia i włączania kwalifikacji do ZSK, a także sposobu przypisywania poziomów PRK do kwalifikacji. Przeprowadził ponad 250 spotkań roboczych poświęconych opisywaniu kwalifikacji, przypisywaniu ich do poziomów PRK.

Jako ekspert wspierał wdrażanie systemu kwalifikacji w Macedonii. Koordynuje prace w projekcie ConstructyVET, prowadzi analizy kształcenia zawodowego w projekcie ReferNet.

Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bada system kształcenia zawodowego oraz politykę wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Współautor publikacji poświęconych kształceniu zawodowemu w Polsce.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
Nationale Nederlanden
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Personel Plus
kadry.abc.com.pl
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Prawo.pl
Back to Top