Opisy wystąpień

Na jakie wyzwania dotyczące zasobów ludzkich odpowiada Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji?

Przemiany gospodarcze i wiążące się z nimi wyzwania rynku pracy wymuszają zmiany w myśleniu o zawodach, kwalifikacjach, kompetencjach pracowników, a także w podejściu do rozwoju własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W dziesiątkach państw na całym świecie odpowiedzią na te zmiany jest m.in. porządkowanie systemów kwalifikacji z wykorzystaniem ram kwalifikacji. To właśnie funkcjonujący w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i Polska Rama Kwalifikacji (PRK), są przyczynkami do tego wystąpienia.

Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
Jak wdrażany jest ZSK?
Co ZSK oznacza dla pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, firm szkoleniowych i samych pracowników?
Czym są Sektorowe Ramy Kwalifikacji i jaką pełnią rolę?

Zapraszamy do udziału w wystąpieniu.

Prelegenci

Maciej Tauber
ekspert ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki. W Centrum Europejskim UW pełnił również funkcję koordynatora ds. promocji i rekrutacji oraz koordynatora LLP Erasmus. Od kwietnia 2016 r. członek Rady Konsultacyjnej Centrum Europejskiego UW. Od maja 2017 r. członek zarządu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

W Instytucie Badań Edukacyjnych od 2014 r. realizował  zadania specjalisty ds. badań i analiz w ramach pilotażowego wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji, m.in. w zakresie opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Prowadził również analizy w obszarze zagranicznych systemów opisywania kwalifikacji oraz walidacji.

Wojciech Stęchły
ekspert ds. ZSK, asystent w Instytucie Badań Edukacyjnych

Zaangażowany w tworzenie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji od 2011 roku. Współautor raportu referencyjnego, koncepcji i materiałów dotyczących tworzenia i włączania kwalifikacji do ZSK, a także sposobu przypisywania poziomów PRK do kwalifikacji. Przeprowadził ponad 250 spotkań roboczych poświęconych opisywaniu kwalifikacji, przypisywaniu ich do poziomów PRK.

Jako ekspert wspierał wdrażanie systemu kwalifikacji w Macedonii. Koordynuje prace w projekcie ConstructyVET, prowadzi analizy kształcenia zawodowego w projekcie ReferNet.

Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bada system kształcenia zawodowego oraz politykę wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Współautor publikacji poświęconych kształceniu zawodowemu w Polsce.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
Nationale Nederlanden
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Personel Plus
kadry.abc.com.pl
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Prawo.pl
Back to Top